Študentje spoznajo ekonomska načela in zakonitosti. Spoznajo temeljne poslovne izkaze in kazalnike uspešnosti poslovanja podjetij, jih razumejo in znajo izdelati enostavnejša poslovna poročila. Podrobneje se seznanijo z managerskimi vsebinami in podjetniškim procesom, kar jim v povezavi z razumevanjem mikroekonomskih načel ter delovanja (globalnega) okolja daje celostno sliko o kompleksnosti ravnanja (lesnega) podjetja, kar je tudi eden glavnih ciljev tega predmeta. To študentu daje možnost učinkovitega sodelovanja v multidiciplinarnih timih (in jih vodi) in sposobnost prevzeti nekatere vodstvene funkcije v podjetjih.

Cilj predmeta je usposobiti študenta za kreativno analitični pristop do konstruiranja lesnih izdelkov in konstrukcij in ga usposobiti za obvladovanje teorije detajla. Poudarek je na reševanju konkretnih konstrukcijskih problemov. Pozna metode za vrednotenja lastnih konstrukcij in se seznanil z zahtevami standardov, direktiv in pravilnikov ter zna pridobljeno znanje aplicirati na konkretne naloge. Študent pridobi znanje s področja konstruiranja in inženirskega risanja, ter preizkušanja v skladu z zahtevami standardov v Laboratoriju za preizkušanje pohištva. Seznani se s sodobnimi orodji za konstruiranje lesenih izdelkov.