Cilj predmeta je obvladovanje osnov konstruiranja in oblikovanja lesenih izdelkov in konstrukcij. Študent se seznani s procesom razvoja novega izdelka, spozna postopke, metode in kriterije za vrednotenje kakovosti, pozna zahteve standardov, direktiv in pravilnikov. Seznani se s sodobnimi orodji za konstruiranje in oblikovanje, ter nadgradi znanje s področja konstruiranja in inženirskega risanja. Seznani se s principi smotrnega snovanja in projektiranja inženirskih lesenih konstrukcij. Teoretična znanja uporabil pri praktičnih nalogah kjer  uporabi znanja računalniško podprtega konstruiranja.

Študentje spoznajo vlogo managementa pri zagotavljanju uspešnosti poslovanja (lesnih) podjetij. V okviru tega spoznajo nekatera managerska osnovna orodja in pristope pri ravnanju podjetja. Spoznajo tudi model poslovne odličnosti. Seznanijo se z osnovnimi mikroekonomskimi načeli in zakonitostmi. Spoznajo temeljne poslovne izkaze in kazalnike uspešnosti poslovanja podjetij, jih razumejo in znajo izdelati enostavnejša poslovna poročila. Cilj predmeta je usposobiti študenta, da razume finančni vidik poslovanja podjetja, s pomočjo osvojenega znanja uspešno in učinkovito sodeluje v multidiciplinarnih timih (in jih vodi) in je sposoben prevzeti nekatere vodstvene funkcije v podjetjih.