Definicija in razdelitev bioaktivnih snovi v različnih vrstah sadja in vrtnin. Vpliv genotipa, okoljskih dejavnikov in tehnoloških ukrepov (gnojenje, rez, namakanje, varstvo itd.) na vsebnost bioaktivnih snovi v sadju in vrtninah. Pregled sinteznih poti pomembnejših bioaktivnih snovi. Izbrane metode ekstrakcije različnih metabolitov in njihova analiza (spektrofotometer, HPLC, GC-MS, itd.) ter ugotavljanje aktivnosti nekaterih ključnih encimov, sinteznih poti. Vloga posameznih skupin bioaktivnih snovi (polifenoli, terpenoidi, karotenoidi, vitamini itd.), s poudarkom na posebnostih pri različnih sadnih vrstah in vrtninah - obramba pred patogeni (toksičnost, repelenti), konkurenčnimi rastlinami (alelopatske snovi), atraktanti (barvila, vonj, okus), zaščita pred stresnimi okoljskimi dejavniki, itd. Vsebnost bioaktivnih snovi v različnih organih rastlin, spreminjanje njihove vsebnosti med rastno dobo ter njihova aktivnost. Povezava biaoktivnih snovi z odpornostjo oz. tolerantnostjo rastlin na škodljivce in bolezni ter njihov pomen v ekološki pridelavi. Pomen bioaktivnih snovi za kakovost sadja in vrtnin ter njihov pomen v prehrani ljudi (funkcionalna hrana).
Definicija pojma okrasnih rastlin glede na življensko dobo: enoletnice, dvoletnice, večletnice, trajnice. Ločevanje okrasnih rastlin glede na način gojenja: rezano cvetje, lončnice, sobne rastline, grmovnice, drevnine. Pomen morfoloških učinkov svetlobe, še posebej kratko- in dolgovalovne rdeče svetlobe. Definicija pojava fotoperiodizma, razdelitev fotoperiodnih rastlin na kratko- in dolgodnevnice. Proučevanje povezanosti svetlobe in temperature, pomen temperature za rast in razvoj rastlin. Analiza specifičnih učinkov, kot so npr. DIFF-vrednosti. Vloga CO2 pri rasti in razvoju okrasnih rastlin. Pomen uporabe hormonov v okrasnem vrtnarstvu. Analiza področij uporabe rastnih regulatorjev: razmnoževanje rastlin, zmanjševanje rasti rastlin, pospeševanje obraščanja rastlin. Razlike med gojenjem in uporabo posameznih skupin okrasnih rastlin, enoletnic, dvoletnic, trajnic. Proučevanje možnosti dosega kakovostnega končnega produkta pri posameznih skupinah okrasnih rastlin. Analiza tehnoloških ukrepov, potrebnih za izboljšanje kakovosti končnega produkta.
Hortikultura v svetu, Evropi, Sloveniji. Zahtevnost pridelave hortikulturnih rastlin z vidika trajnostne rabe okoljskih virov (tla, voda) . Stanje infrastrukture za gojenje hortikulturnih rastlin v Sloveniji. Centri za pridobivanje znanja za pridelavo hortikulturnih rastlin. Razpoložljivi človeški viri in genetski fond sadnih rastlin, vrtnin, okrasnih rastlin in vinske trte. Tehnološke, tehnične in okoljske zahteve za določitev ožjih območij sonaravne pridelave hortikulturnih rastlin. Rajonizacija sonaravnega pridelovanja sadja, vrtnin, okrasnih rastlin in vinske trte na osnovi trajnostnega razvoja. Ukrepi za ohranjanje zemljišč za pridelavo hortikulturnih rastlin. Izbor podlag, sort in gojitvenih oblik pri sadnih rastlinah in vinski trti za sonaravno pridelavo. Postavitev, gojenje in vzdrževanje travniških sadovnjakov. Izbor vrst in sort različnih zelenjadnic ter okrasnih rastlin za trajnostno pridelavo. Naprava sadovnjakov, vinogradov, zasaditve okrasnih rastlin in zelenjadnic. Vključevanje koristnih organizmov v pridelavo. Neposredni varstveni ukrepi v trajnostni pridelavi: uporaba feromonov, uporaba odvračal, bio-pripravkov, naravnih sovražnikov itd. Pomen trajnostne hortikulture za gospodarski in socialni razvoj določenih območij v Sloveniji.
Definicija pojma drevesničarstvo glede na posamezna področja: okrasne rastline, sadjarstvo, gozdarstvo in vinogradništvo. Posebnosti razmnoževanja lesnatih rastlin. Generativno razmnoževanje. Nabiranje semen ter načini ločevanja semen od plodov oz. drugih delov rastlin pri različnih vrstah lesnatih rastlin. Definiranje pojma mirovanje semen, analiza vzrokov za nekalitev semen, pomen stratifikacije semen. Proces kalitve semen pri lesnatih rastlinah. Pregled načinov vegetativnega razmnoževanja lesnatih rastlin: razmnoževanje s potaknjenci, vlačenice, kitajske vlačenice, cepljenje (cepljenje na speče oko, cepljenje na živo oko, cepljenje iglavcev). Pomen staranja lesnatih rastlin za uspeh vegetativnega razmnoževanja. Razsežnosti procesa staranja: ciklofiza, topofiza in perifiza. Genetske in zdravstvene zahteve za postavitev nasadov matičnih rastlin pri sadnih vrstah, vinski trti in okrasnih rastlinah. Staranje matičnih rastlin. Načini pomlajevanja matičnih rastlin (rez nazaj, ponavljajoče cepljenje, in vitro kulture). Načini gojenja sadik posameznih skupin rastlin: okrasne vrste (posebnost drevoredna drevesa), gozdne vrste (vrste sadik), sadne vrste (okulat, kopulat, knip sadika), vinska trta.