Cilj predmeta je obvladovanje osnov konstruiranja in oblikovanja lesenih izdelkov in konstrukcij. Študent se seznani s procesom razvoja novega izdelka, spozna postopke, metode in kriterije za vrednotenje kakovosti, pozna zahteve standardov, direktiv in pravilnikov. Seznani se s sodobnimi orodji za konstruiranje in oblikovanje, ter nadgradi znanje s področja konstruiranja in inženirskega risanja. Seznani se s principi smotrnega snovanja in projektiranja inženirskih lesenih konstrukcij. Teoretična znanja uporabil pri praktičnih nalogah kjer  uporabi znanja računalniško podprtega konstruiranja.

Pri tem predmetu se bomo seznanili z temeljnimi ekonomskimi načeli in zakonitostmi, vključno z delovanjem tržnega gospodarstva in finančnim vidikom delovanja podjetij, čemur bomo dali prav poseben poudarek. Na koncu boste razumeli osnovne poslovne izkaze in kazalnike uspešnosti poslovanja podjetij, znali pa boste tudi izdelati enostavnejša poslovna poročila. Cilj predmeta je usposobiti študenta, da razume finančni vidik poslovanja podjetja, s pomočjo osvojenega znanja uspešno in učinkovito sodeluje v multidiciplinarnih timih (in jih vodi) in je sposoben prevzeti nekatere vodstvene funkcije v podjetjih.