Študentje se bodo seznanili s proizvodnimi postopki in procesi v lesnem podjetju ter njihovimi značilnostmi. Pridobili bodo ustrezna znanja o sistemih, pristopih, tehnikah in konceptih planiranja in kontroli proizvodnje ter načinih, metodah in modelih za smotrno ravnanje z materialom in zalogami. Spoznali bodo metode odločanja ter cilje, možnosti in metode reinženiringa proizvodnje. Cilj predmeta je študente usposobiti za organiziranje, vodenje in upravljanje lesnega podjetja.

Spoznavanje tehnologij in postopkov primarne obdelave lesa.

Študent se seznani s področjem strojništva, osnovnih strojnih elementov, sestavov strojnih elementov, hidravličnimi, pnevmatskimi in elektromotorskimi pogoni in lesnoobdelovalnimi stroji. Cilj predmeta je, da študent spozna predvsem tiste funkcionalne in konstrukcijske značilnosti, ki so pomembne za razumevanje obratovalnih lastnosti lesnoobdelovalnih strojev.

Spoznavanje relevantnih lastnosti lesa, pomembnih za kakovostno izvajanje sušenja lesa, kot bistvenega obdelovalnega postopka. Načrtovanje, spremljanje in nadzorovanje sušilnih parametrov v različnih postopkih tehničnega sušenja s ciljem doseči optimalni čas sušenja, ob smotrni porabi energije in ob zagotovljeni kakovost osušenega lesa. Obvladovanje izvajanja in kontroliranja sušilnega procesa ter izbratanja primerne tehnike glede na možnosti in specifične zahteve posameznega proizvodnega procesa

Poznati specifične heterogene in variabilne zgradbe lesa ter razumevati velika odstopanja med osnovnimi fizikalnimi lastnostmi (kot so gostota lesa, sorpcijske karakteristike lesa, krčenje in nabrekanje lesa in mehanske lastnosti lesa) različnih vrst in kategorij lesa. Spoznati relevantne lastnosti, pomembne pri nadaljnji predelavi, obdelavi ali končni uporabi. Poznati specifično heterogeno in variabilno zgradbo lesa ter razumevati velika odstopanja med osnovnimi fizikalnimi lastnostmi. Spoznati vpliv spreminjajočih se zunanjih dejavnikov na lastnosti lesa na osnovi česar je mogoče napovedovati spremembe vlažnosti lesa, njegovo delovanja in spreminjanja ostalih fizikalnih lastnosti. Spoznati metode za določanje fizikalnih in mehanskih lastnosti lesa ter rezultate kritično ovrednotiti.