Poznavanja specifične heterogene in variabilne zgradbe lesa ter razumevanje velikih odstopanja med osnovnimi fizikalnimi lastnostmi (kot so gostota lesa, sorpcijske karakteristike lesa, krčenje in nabrekanje lesa in mehanske lastnosti lesa) različnih vrst in kategorij lesa. Spoznati relevantne lastnosti, ki so pomembne pri nadaljnji predelavi, obdelavi ali končni uporabi. Študent spozna vpliv spreminjajočih se zunanjih dejavnikov na lastnosti lesa na osnovi česar zna napovedovati spremembe vlažnosti lesa, njegovega delovanja in spreminjanja ostalih fizikalnih lastnosti. Študent spozna metode za določanje njegovih fizikalnih in mehanskih lastnosti ter zna rezultate kritično ovrednotiti.

Cilj predmeta je utrditi in nadgraditi tista matematična in računalniška znanja, ki so nujno potrebna za razumevanje aktualnih problemov in strokovne literature s področja lesarstva. Predvsem so ta znanja pomembna za razumevanje in pravilno uporabo kvantitativnih orodij, ki jih ponujajo številni računalniški programi, in s katerimi je mogoče rešiti konkretne probleme iz strokovne prakse oziroma izraziti povezavo med količinami, ki v teh problemih nastopajo.

Snov je metodološko in vsebinsko prilagojena potrebam strokovnjakov lesarstva, ki so jim kvantitativne metode predvsem orodje. Tako bodo slušatelji dobili nujno potrebno teoretično znanje iz operacij med številskimi množicami, nekaterih posebnih zaporedij, uporabnih v poslovnih računih, lastnosti elementarnih funkcij ena spremenljivke, odvoda funkcije ene spremenljivke, nedoločenega in določenega integrala ter uporabe določenega integrala, determinant, matrik, računanja z matrikami, matričnega zapisa in reševanja sistemov linearnih enačb, vektorjev in osnov verjetnostnega računa. Usposobili se bodo to znanje praktično uporabiti pri kvantitativnem obravnavanju strokovnih problemov. Pridobili bodo sposobnost ocenjevanja velikosti količin in njihovega spreminjanja. Velik poudarek bo na interpretaciji dobljenih rezultatov. Posebej moramo opozoriti na uporabo računalniških orodij (preglednice, grafični prikaz povezav med količinami, reševanje sistemov linearnih enačb).

Spoznavanje zakonitosti tehnoloških sistemov, ki omogočajo izdelavo različnih kategorij žaganega lesa in furnirjev.

Študent spozna področje strojništva in funkcionalne ter konstrukcijske  značilnosti strojnih elementov, sestavov strojnih elementov, hidravličnih in pnevmatskih naprav, elektromotornih pogonov, ki so pomembni za razumevanje lesnoobdelovalnih strojev in proizvodnih procesov v lesarski industriji.