Študentje se bodo seznanili s potencialnimi nevarnostmi, ki jih predstavlja lesna industrija za okolje na različnih stopnjah predelave lesa in proizvodnje lesnih izdelkov. Pri spornih tehnoloških postopkih bodo spoznali možne rešitve. Predstavila se jim bo relevantna slovenska zakonodaja, EU direktive in mednarodne konvencije. Spoznali in razumeli bodo okoljski management kot strateški cilj lesnih podjetij, metode za reševanje ekonomsko-ekoloških problemov v lesnih podjetjih in možnosti za ekološko prestrukturiranje podjetij.