Študent na konkretnih primerih spozna rešitve zahtevnejših konstrukcijskih problemov in je usposobljen za samostojno reševanje zahtevnih nalog. Seznani se s patentiranimi in drugimi inovativnimi konstrukcijskimi rešitvami ter se usposobi za inventivno reševanje konstrukcijskih problemov. Cilj predmeta je spodbujanje kreativnosti študenta ter poglabljanje načrtovalskih metodologij. Spozna inovacijski proces in dejavnike, ki zavirajo ustvarjalnost, ter se seznani s procesom ocenjevanja idej in njihovim selekcioniranjem. V Laboratoriju za preizkušanje pohištva opravi preizkušanja pohištva v skladu z zahtevami evropskih (EN) standardov. Seznani se s postopki in značilnostmi zaščite intelektualne lastnine.

Spoznati prednosti lesa kot inženirskega materiala z vidika njegovih specifičnih fizikalnih, mehanskih in tehnološke lastnosti. Razumeti odziv lesa v predelovalnih in obdelovalnih procesa z vidika heterogene, anizotropne in variabilne zgradbe ter možnosti inženirske uporabe.
Kompetence:
Razumeti velika odstopanja med osnovnimi fizikalnimi lastnostmi različnih vrst in kategorij lesa z vidika specifične heterogene in variabilne zgradbe lesa kot biološkega materiala. Študent spozna metode za določanje

Študentje se bodo seznanili s pomenom projektnega managementa v lesnem podjetju ter z vrstami in značilnostmi projektov in projektnih procesov v lesnem podjetju. Pridobili bodo ustrezna znanja o planiranju in kontroli projektov. Cilj predmeta je študente usposobiti za management projektnih procesov v lesni industriji.

Cilj predmeta je usposobiti študente, da prevzamejo ravnateljske (vodstvene) funkcije v podjetjih na vseh ravneh. Spoznajo značilnosti poslovanja sodobnega globalno usmerjenega podjetja. Seznanijo se s pomenom globljega poznavanja managerskega procesa na uspešnost podjetja. V okviru tega spoznajo nekatera managerska orodja in pristope, ki jih znajo v konkretnih poslovnih situacijah tudi uporabiti. Zelo poglobljeno se seznanijo s sodobnimi pristopi vodenja in motiviranja zaposlenih. Spoznajo sodobne poslovne modele in uspešne organizacijske strukture. Razumejo sestavine poslovnega procesa, spoznajo orodja za modeliranje in optimizacijo poslovnega procesa ter se seznanijo z učinkovitim celostnim pristopom pri ravnanju poslovnega procesa. Spoznajo tudi sodobna informacijska orodja in storitve za podporo managementu, se naučijo poslovni proces pogledati tudi iz informacijskega vidika ter razumejo osnove računalništva.

Cilj predmeta je spoznati značilnosti lesnih ostankov in biomase, tehnološke postopke predelave ter možnosti njihove uporabe.

Študentje spoznajo najsodobnejše trende in smernice v zaščiti lesa: modifikacija lesa, biotehnološki postopki zaščite lesa, mikoremediacija, superkritični postopki impregnacije, kurativna zaščita lesa brez uporabe biocidov. Prav tako spoznajo tudi najnovejše postopke in materiale za sodobno površinsko obdelavo, npr.: modifikacija površine, najnovejši postopki nanašanja in utrjevanja premazov, praškasti premazi, premazi z nizko vsebnostjo hlapnih organskih komponent.