Predstavitev pojma rastlinska karantena in karantenski škodljiv organizem. Organiziranost in dejavnosti fitosanitarne inšpekcije. Načini neposrednega nadzora rastlin, rastlinskega blaga in fitofarmacevtskih sredstev pri uvozu, izvozu in v notranjem prometu. Predpisane detekcijske in identifikacijske metode za ugotavljanja zastopanosti karantenskih škodljivih organizmov (KŠO). Širjenje KŠO. Nujni ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja KŠO. Seznami škodljivih organizmov in status v Sloveniji: a) seznami za evropsko skupnost (I.A.I, I.A.II, II.A.I, II.A.II, III.A, IV.A.I, IV.A.II, V.A.I, V.B.I, VI.), b) seznami za varovana območja v Evropski Skupnosti (I.B, II.B, III.B, IV.B, V.A.II, V.B.II). Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (UL RS 31/2004 s spremembami). Podrobna predstavitev za Slovenijo dejansko ali potencialno pomembnih vrst KŠO: a) škodljivci (paradižnikov molj, kostanjeva šiškarica, borova ogorčica, koruzni hrošč, kitajski in azijski kozliček idr.), b) bolezni (krompirjev rak, krompirjeva rjava gniloba, metličavost jablan, plodova monilija, hrušev ožig, trsne rumenice, hmeljev viroid idr.). Bionomija in poškodbe karantenskih škodljivcev. Biologija in bolezenska znamenja karantenskih povzročiteljev bolezni rastlin. Načini zatiranja in eradikacije karantenskih škodljivih organizmov: kemično varstvo, integrirano varstvo, biotično varstvo. Prognoza gospodarsko najpomembnejših škodljivih organizmov, s poudarkom na terenski diagnostiki. Pomen Evropske in sredozemske organizacije za varstvo rastlin (EPPO) in Fitosanitarne uprave Republike Slovenije pri osveščanju in zmanjševanju škodljivosti karantenskih škodljivih organizmov. Predstavitev PQR (podatkovna baza EPPO o karantenskih škodljivcih).