Spoznavanje najpogostejših vrst plevelov in tujerodnih rastlin iz skupin enoletnic, trajnic in lesnatih rastlin z vidika njihovih botaničnih lastnosti, zahtev glede ekoloških dejavnikov (svetloba, temperatura, vlažnost, hranila, pH), potencialne invazivnosti in sistematske pripadnosti. Izdelava herbarija in načrtov možnega upravljanja/zatiranja v različnih ekoloških razmerah. Interakcije med pleveli, tujerodnimi rastlinami in avtohtno vegetacijo v različnih tipih kmetijske, gozdarske rabe tal in urejanju urbanega prostora (kompeticija, alelopatija, invazivnost). Problemi invazivnosti pri plevelih in gojenih (okrasnih, kmetijskih) rastlinah. Pravila poimenovanja in klasifikacije rastlinskih taksonov.