Kmetijska politika:upravljanju z javnimi dobrinami ter vloga države; politika upravljanja s prostorom in kmetijskimi naravnimi viri; učinki javnih politik in njihovo vrednotenje;
Kmetijski podporni sistemi: vloga kmetijskih javnih služb (zbornice, kmetijska svetovalna služba, strokovna združenja in nevladne organizacije);
Proizvodno povezano organiziranje: poslovno in interesno povezovanje kmetijskih gospodarstev (zadružništvo in zadružni sistem, organizacije proizvajalcev, gospodarska interesna združenja, neformalne oblike povezovanja);
Odločanje: teorija odločanja, sistematični procesi odločanja, sistemi za podporo odločanju;
Sistemska analiza in modeliranje: osnove teorije sistemov, orodja sistemske analize, vrste modelov, pristopi k oblikovanju analitskih in sintetičnih modelov; uporaba računalniških orodij za oblikovanje modelov.
Vrednotenje proizvodnje: opredelitev pojma vrednosti, temeljni principi vrednotenja premoženja, tehnike ocenjevanje nepremičnin, osnovni sredstev in kmetijskih proizvodov;
Na vajah bodo slušatelji z uporabo računalniških orodij analizirali praktične primere s področja agroživilstva.