Osnove bioindikacije v primerjavi z ekotoksikologijo. Uporaba bioindikacije v fitocenologiji.. Uporaba bioindikacije za ugotavljanje stanja okolja v kopenskih ekosistemih kot posledice onesnaženja zraka in tal. Ravni in načini bioindikacije (kazalci, akumulatorji in monitorji). Onesnaženje zraka in bioindikacija. Popis propadanja gozdov. Indikatorji stanja okolja v agroekosiostemih. Bioindikacija z epifitskimi lišaji in mahovi. Višje rastline kot indikatorji onesnaženosti zraka. Uporaba bioindikatorjev za primere onesnaženja zraka z žveplovimi spojinami, dušikovimi spojinami, fotooksidanti in težkimi kovinami. Plevelne združbe kot indikator stanja kmetijskih površin. Onesnaženej tal in bioindikacija. Glive kot indikatorji stanja tal - mikoriza. Višje rastline kot indikatorji stanja okolja (onesnaženosti in rabe tal, navezava na fitocenologijo). Bioindikacija in okoljska zakonodaja v Sloveniji.