Uvod. Zgodovina biotičnega zatiranja škodljivcev, bolezni in plevelov. Definicija biotičnega varstva. Biotično zatiranje fitofagov. Predatorji, parazitoidi, paraziti, antagonistični mikroorganizmi. Entomofagi iz redov Dermaptera, Heteroptera, Neuroptera, Diptera, Hymenoptera, Thysanoptera, Coleoptera; Aranea, Acarina, Mollusca, Aves; entomopatogene nematode. Biologija in ekologija koristnih vrst po posameznih taksonomskih kategorijah. Mikrobiotično zatiranje fitofagov (entomopatogeni virusi granuloze, poliedroze, bakulovirusi, entomopatogene bakterije Bacillus thuringiensis; entomopatogene glive Beauveria spp., Metarhizium spp., Verticillium lecanii). Vspodbujanje domorodnih vrst, vnos tujerodnih vrst zaradi trajne naselitve (klasično biotično varstvo), večkratno (sezonsko) vnašanje koristnih organizmov na prosto ali v zavarovan prostor. Biotično zatiranje fitopatogenov. Razmerja med fitopatogenimi in antagonističnimi organizmi. Način življenja antagonistov. Hiperparazitizem, kompeticija, antibioza, probioza. Hipovirulenca. Biotično zatiranje fitopatogenih nematod. Biotično zatiranje plevelov (s herbivori, fitofagnimi členonožci, s fitopatogenimi mikroorganizmi) . Produkcija, distribucija koristnih organizmov, uvoz, transport, karantena tujerodnih organizmov. Trgovski pripravki. Tveganje vnosa tujerodnih organizmov. Integracija biotičnega in kemičnega varstva. Vpliv FFS na koristne organizme. Strokovno svetovalno delo na področju biotičnega varstva. Predpisi, ki urejajo biotično varstvo rastlin.