Splošen opis gliv in njihove morfološke značilnosti.
Sistematska opredelitev kraljestva gliv, s posebnim poudarkom na višjih glivah.
Fiziologija gliv glede na način prehrane - predavanja bodo usmerjena predvsem na saprofitizem in simbiozo oz. mikorizo.
Splošni pogoji, ki so pomembni za rast in razvoj gliv v naravi.
Rastni pogoji za pridelavo posamezne vrste gobe (šampinjonov, ostrigarjev, šitake, topolovke, strnišnice, zimske panjevke, svetlikave pološčenke in drugih vrst saprofitskih ter mikoriznih gliv). Trendi gojenja različnih vrst gob (postopki, oprema, predelava).
Bolezni gojenih gob in varstvo gob pred škodljivci (preventiva in kurativa).
Pomen pridelave gob pri izkoriščanju odpadkov kmetijstva in lesne industrije v smislu sonaravne pridelave hrane.
Pomen mikorizacije za agrikulture in varovanje gozdov (pogozdovanje na onesnaženih področjih in zaščita samoniklih gliv).
Gojenje gob kot dopolnilna dejavnost na kmetijah.
Ekonomika oziroma raziskava tržišča za gojene gobe s posebnim poudarkom trženja jedilnih in zdravilnih gob pridelanih brez uporabe pesticidov.
Perspektive gojenja gob v biotehnologiji, pridelavi hrane, zdravilstvu in pri razgradnji odpadkov kmetijske proizvodnje ter predelave lesa in posebnih odpadkov.