Umestitev živinoreje, osnovni proizvodni sistemi v živinoreji, struktura gospodarstev in trendi. Pomeni živinoreje znotraj kmetijstva in širše. Evolucija domačih živali ter taksonomska umestitev vrst domačih živali. Biološka pestrost in živinoreja. Pregled stanja živalskih genskih virov po vrstah, njihove rabe ter ocena možnosti , razvoja, vrst rabe in ohranjanja le-teh. Živinoreja in proizvodnja hrane (prehranska piramida). Druge rabe živali in njihovih proizvodov. Primerjava učinkovitosti izkoriščanja energije in beljakovin iz rastlinske pridelave pri posameznih vrstah in proizvodnih usmeritvah, načela konkurenčnosti človek : žival pri porabi rastlinskih hranil. Biološke osnove in osnove prireje mleka, mesa, jajc in drugih živalskih proizvodov ter povezave med rejo živali in okoljem z vidika trajnostne rabe prostora. Osnove prehrane domačih živali: prebava in presnova, izkoriščanje hranil, potrebe živali, osnove krma in krmljenje. Osnovna načela populacijske genetike, pomen biotehniških ukrepov ter sodobnih biometričnih metod za povečanje gospodarnosti reje domačih živali. Osnove zakonske ureditve v živinoreji ter primerjalno med vrstami domačih živali v Sloveniji.