Kaj je poskus, namen in vrste poskusov; sortni, gnojilni, agrotehnični, poskusi s fitofarmacevtskimi sredstvi. Poskusi na odprtem in v zaprtih prostorih (rastlinjaki). Predpostavke pri planiranju poskusov, zasnova in postavitev poskusa glede na izenačenost zemljišča, pomen zemljišča in trajanje poskusa, možni vplivi na rezultate poskusov v času trajanja poskusa in možnosti za zmanjšanje teh vplivov, pomen standarda v poskusu. Zagotovitev maksimalne natančnosti z minimalno napako. Potrebni podatki oz. parametri za vrednotenje rezultatov in način njihovega zbiranja. Planiranje poskusov, postavljanje hipoteze in ciljev poskusa, osnovna in obračunska parcela, sheme poskusov, poskusi z več dejavniki, poskusi na več lokacijah, standardna napaka, zakaj ponovitve, izvori variabilnosti. Analiza poskusnih podatkov, statistična obdelava, vrednotenje in interpretacija rezultatov ter pomen analize variance in signifikantnosti, primeri statističnih obračunavanj z uporabo računalniških programov.