Zgradba snovi: struktura atomov, periodni sistem, ioni, molekule, kemijske spojine in formule.
Kemijska vez: tipi vezi, simetrija, polarnost.
Kemijske reakcije: toplota pri kemijskih reakcijah, kemijsko ravnotežje, hitrost kemijske reakcije.
Medmolekulske vezi: agregatna stanja, fazni diagrami, vodikova vez, plinski zakon.
Raztopine: koncentracije, tvorba raztopin, topnost, koligativne lastnosti raztopin.
Kisline in baze: disociacija vode, močne in šibke kisline ter baze, pufri.
Elektrokemija: redukcijsko oksidacijske reakcije, elektrokemijska napetostna vrsta.
Interakcija elektromagnetnega valovanja s snovjo: Beer-Lambertov zakon.
Radioaktivnot; vrste sevanja, razpolovna doba.
Enostavne organske molekule: struktura, lastnosti, uporaba, funkcionalne skupine, izomerija.
Reakcije organskih spojin: adicije, substitucije, kondenzacije, oksidacije in redukcije, polimerizacije.
Oglikovi hidrati: struktura, fizikalno kemijske lastnosti, reaktivnost, funkcija v organizmu.
Aminokisline in proteini: nivoji strukturne organiziranosti, fizikalno kemijske lastnosti, funkcija v organizmu.
Lipidi: struktura, fizikalno kemijske lastnosti, funkcija v organizmu, biološke membrane.
Nukleinske kisline: zgradba, funkcija v organizmu.
Izražanje proteinov: podvojevanje DNA, prepisovanje, prevajanje, biosinteza proteinov.
Encimi: zgradba encimov, kataliza, klasifikacija encimov, regulacija encimske aktivnost.i
Uvod v metabolizem: primer razgradnje glukoze v aerobnih razmerah.