Osnovni statistični pojmi: populacija in vzorec, opisne in številske spremenljivke, merska lestvica.
Zbiranje primarnih podatkov: poskus, opazovanje. Neslučajna in slučajna izbira enot.
Analiza ene spremenljivke.
Kvantili. Okvir z ročaji. Srednje vrednosti. Mere variabilnosti.
Uporaba verjetnostnega računa v statistiki.
Normalna porazdelitev. Porazdelitev vzorčnih aritmetičnih sredin. Studentova porazdelitev.
Statistično sklepanje.
Interval zaupanja: pomen, izračun velikosti vzorca. Koncept preverjanja statističnih domnev: ničelna
in alternativna domneva, postopek. Statistični in vsebinski sklep, pomen napake I. in II. vrste. Pvrednost.
Primeri: t-preizkus za povprečje v enem vzorcu, t-preizkus za povprečji za dva
neodvisna/odvisna vzorca.
Analiza odvisnosti in soodvisnosti pri dveh spremenljivkah.
Enostavna linearna regresija: izračun in pomen ocen, koeficient determinacije, napovedovanje.
Koeficient linearne korelacije: predpostavke in uporaba.
Obveznosti študenta:
Sprotno delo domačih nalog ter dva delna oziroma končni pisni izpit.