Vloga in praktični pomen poskusov v kmetijstvu, pregled razvoja poskusništva, namen in vrste poskusov; sortni, gnojilni, agrotehnični, poskusi s fitofarmacevtskimi sredstvi. Možni vplivi na poskuse na odprtem in poskuse v zaprtih prostorih. Nujno potrebne predpostavke pri planiranju poskusov, praktična postavitev poskusa glede na zemljišče, vpliv zemljišča ter velikosti poskusnih parcelic na natančnost poskusa , zakaj so potrebne ponovitve, najpomembnejši vplivi na rezultate poskusa ter možnosti za zmanjšanje napak v poskusu, standardi v poskusu. Potrebni podatki ter način pridobitve le-teh za obračun poskusa. Izbira pravilne sheme poskusa, postavljanje hipoteze in ciljev poskusa, kaj je osnovna in obračunska parcela, sheme in izračuni enostavnih poskusov ter osnove zahtenejših vrst poskusov, razlike med poskusi z enim in poskusi z več dejavniki. Analiza poskusnih podatkov, priprava in statistična obdelava, vrednotenje in interpretacija rezultatov za praktično uporabo. Pomen analize variance in signifikantnosti, uporaba računalniških programov in primeri statističnih obračunavanj.