Tla kot življenjski prostor (komponente tal, neživi dejavniki, heterogenost življenjskih okolij v tleh: stelja, rizosfera, drilosfera, termitosfera).
Talni mikroorganizmi (raznolikost talnih mikroorganizmov, metode v mikrobni ekologiji tal, bakterije, arheje, glive, mikrobne združbe, ostali talni mikroorganizmi in infektivni delci, horizontalni prenos genetskega material v tleh).
Talna favna (raznolikost in vloga talne favne, mikro-, mezo-, makro- in megafavna).
Biogeokemijski procesi (metabolizem, raztapljanje in preperevanje mineralov, nastajanje mineralnih depozitov, biogeokemijski cikli).
Tok snovi in energije (primarna proizvodnja, ekološke piramide, razkroj: sestavine stelje, abiotski in biotski dejavniki razkroja, regulacija razkroja).
Populacije in združbe (spreminjanje številčnosti populacije zaradi upora, strategije prilagajanja populacij, odnosi med osebki iste vrste, združbe in medvrstni odnosi: mikoriza, biološka vezava dušika, interakcije med talnimi mikroorganizmi in talno favno, ekološka zaporedja).
Vpliv onesnaženja in različnih kmetijskih tehnologij na ekologijo tal.