Uvod. Opredelitev zdravilnih in aromatičnih rastlin (ZAR) ter njihovega pomena v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Načini razvrščanja ZAR. Tržni proizvodi na osnovi ZAR in tehnološki vidiki njihove izdelave. Konvencija o biološki raznovrstnosti in njen pomen za ohranitev naravnih genskih virov ZAR.
ZAR v sodobni fitoterapiji. Opredelitev parametrov kakovosti surovin za proizvode na osnovi ZAR. Farmacevtske oblike proizvodov, njihova izdelava, standardizacija in kontrola kakovosti.
Predstavitev posameznih zdravilnih in aromatičnih rastlin (20 vrst). Sistematična pripadnost, morfološki opis, geografski izvor, kultivarji, ekološke zahteve, zasnova nasada oz. posevka s podatki o pripravi zemlje, o semenu in sadikah (obdelava, čas, globina in količina sajenja oz. setve na 1 ha), tla in prehrana, bolezni in škodljivci. Možni kontaminanti v ZAR, v proizvodih na osnovi ZAR ter njihovi neželeni učinki. Načini sušenja oz. dodelave glede na vrsto droge v prometu, pridelek rastlinske droge. Shranjevanje posušenih ZAR (rastlinskih drog) in predelava v tržne proizvode. Kriteriji vrednotenja zdravilnih (kakovost, varnost, učinkovitost) in aromatičnih (kakovost, varnost) rastlin