Uvod. Koncepti pri načrtovanju poskusov in analizi podatkov. Preučevani dejavniki in obravnavanja. Moteči dejavniki in ustrezne poskusne zasnove. Fiksni in slučajni dejavniki.
Statistična analiza poskusov: analiza variance, F-porazdelitev, predpostavke za uporabo analize variance. Povezava s teorijo posplošenih linearnih modelov (GLM).
Enostavne zasnove. Slučajne skupine. Slučajni bloki. Hierarhična struktura. Primerjava obravnavanj: preizkusi mnogoterih primerjav, kontrasti.
Bolj kompleksne zasnove. Dva ali več preučevanih dejavnikov. Glavni vplivi dejavnikov in njihove interakcije. Ortogonalnost dejavnikov. Uravnotežene in neuravnotežene zasnove. Uporaba različnih tipov vsote kvadriranih odklonov (tip I in tip III).
Regresija. Uvod v multiplo regresijo. Zapis regresijskega modela za različne vrste x-spremenljivk (številska, opisna) in pomen parametrov modela. Primerjava več premic (identičnost, vzporednost, ip.) z uporabo delnega F-preizkusa.
Povezava analize variance in regresije. Analiza kovariance.

Uvod. Definicije in opredelitve pojmov na področju ohranjanja naravnih genskih virov zdravilnih rastlin, naravnega ekosistema in agrosistemov.
Rast in razvoj zdravilnih rastlin na območju evropskega prostora. Naravni ekosistemi zdravilnih rastlin s prikazom vrednotenja okoljskih dejavnikov na rast in razvoj zdravilnih rastlin. Razširjenost avtohtonih zdravilnih rastlinskih vrst v Evropi in rajonizacija v Sloveniji. Vrednotenje okoljskih dejavnikov. Vpliv vremenskih razmer, tipa tal, nadmorske višine, osvetlitve in stresnih razmer na rast in razvoj zdravilnih rastlin ter vsebnost učinkovin. Interakcija med okoljem in genskimi viri ter njen vpliv na rast in razvoj zdravilnih rastlin.
Tehnološki vidiki pridelovanja. Značilnosti razmnoževanja zdravilnih in aromatičnih rastlin. Mikropropagacija zdravilnih rastlin. Vpliv mineralne prehrane in vodnega režima na rast in razvoj zdravilnih rastlin in vsebnost sekundarnih metabolitov. Pomen kolobarja pri pridelovanju enoletnic. Pridelovanje zdravilnih rastlin na polju in z uporabo hidroponskih tehnik.
Požetvena obdelava zdravilnih rastlin. Vpliv sušenja in skladiščenja na kakovost zdravilnih rastlin.
Aktualne teme, raziskave ter primeri s področja rajonizacije v spreminjajočih klimatskih spremembah - terroir - vplivov spreminjajočega vremena na vinogradniške prakse in tehnologije ter biologijo vinske trte - naprednega načrtovanja postavitve vinogradov za vinsko in namizno grozdje - tehnoloških prilagoditev IPG in EKO pridelave - možnostih in vizij KOPOP vinogradništva - okarakterizacije sort z naprednimi tehnikami - mehanskih in kemijskih lastnosti jagod ter kakovost grozdja - primarnih in sekundarnih metabolitov v jagodi (ekstrakcija, analiza, spektrofotometer, HPLC itd.).
Posebnosti rasti in razvoja posameznih vrst vrtnin in njihove morfološke značilnosti: solatnice in špinačnice (solata, endivija, radič, motovilec, špinača itd.); kapusnice (zelje, cvetača, ohrovt, kolerabica itd.); čebulnice (čebula, česen, por); plodovke (paradižnik, paprika, kumare, bučke itd.); korenovke in gomoljnice (korenček, peteršilj, zelena, rdeča pesa, itd.); stročnice (fižol, grah, bob); trajnice (špargelj, rabarbara, hren, itd.); dišavnice (drobnjak, rukvica, bazilika itd.); gojene gobe (šampinjoni, ostrigarji, itd.).
Vpliv izbora tehnik gojenja in oskrbovanja na uspešnost rasti in razvoja gojenih vrtnin.
Izbor tehnik breztalnega gojenja za raziskave fiziologije rasti in razvoja gojenih vrtnin.
Primerjava poteka rasti in razvoja gojenih rastlin pri gojenju na prostem in v zavarovanih prostorih.
Sortiment in njegova vloga pri izboru tehnik gojenja.
Priprava programov pridelave, rabe prostora (zemljišč) z upoštevanjem naravnih danosti, zahtev gojenih vrtnin in upoštevanjem ekonomskih kazalnikov uspešnosti pridelovanja.
Predmet obravnava rast in razvoj pri sadnih rastlinah. Izvor sadnih rastlin. Naravni in sintetični regulatorji rasti ter njihova funkcija in uporaba (zmanjšanje vegetativne aktivnosti, indukcija diferenciacije rodnih brstov, redčenje plodov, preprečevanje porjavenja plodov itd.). Rast, razvoj in funkcija rastnega vršička (okoljski dejavniki). Morfološke in razvojnofiziološke posebnosti sadnih rastlin (arhitektonska zgradba krošnje-zgradba rodnega volumna različnih sadnih vrst). Rast, razvoj in funkcija generativnega in vegetativnega koreninskega sistema glede na zemljišče, sadno vrsto, podlago in sorto. Medsebojni vpliv podlaga-sorta (slabitveni vpliv na vegetativno rast, vpliv na rodnost, kakovost itd.). Diferenciacija rodnih brstov pri pečkarjih, koščičarjih, lupinarjih in jagodičju (indukcija, potek). Cvetenje in oploditev (sterilnost, inkompatibilnost, oplojevalni odnosi med sortami, patrenokarpija, apomiksis itd.). Rast in razvoj ploda različnih pomoloških skupin (krivulje rasti ploda, spremembe parametrov razvoja ploda). Zorenje (klimakterijske in neklimakterijske sadne vrste, procesi zorenja plodov). Posebnosti fotosinteze sadnih rastlin (pomen gojitvene oblike, sistemov sajenja, gostote dreves, oveska, stresnih dejavnikov-suša, toča, poškodbe zaradi bolezni in škodljivcev). Fiziološki učinki rezi (vpliv na apikalno dominanco, intenzivnost vegetativne rasti, fotosintezo, zaloge ogljikovih hidratov, vpliv na diferenciacijo rodnih brstov, pridelek, izmenično rodnost in kakovost plodov).