Opredelitev vrtnarske panoge in obseg vrtnarske pridelave v Sloveniji;
Vloga rastnih dejavnikov (voda, svetloba, temperatura, substrat,…) pri gojenju zelenjadnic in okrasnih rastlin.
Pomen kolobarja in sortimenta pri gojenju vrtnin;
Oskrba vrtnin (zelenjadnic in okrasnih rastlin): namakanje, gnojenje, vrste gnojil…;
Vrste in oblike zavarovanih prostorov (kritina, konstrukcija), rastlinjaki, tuneli, neposredno prekrivanje, zaprte grede;
Oprema rastlinjakov in plastenjakov (načini ogrevanja, namakanja, vrste svetil, hladilni sistemi, kalilniki,…);
Načini razmnoževanja zelenjadnic in okrasnih rastlin ter pripomočki za gojenje: vrste substratov, gnojil, lončkov, orodij za pripravo zemljišč in pripravo objektov;
Lastnosti ekološkega, integriranega in konvencionalnega pridelovanja vrtnin;
Osnovne značilnosti skupin zelenjadnic (plodovke, solatnice, korenovke, čebulnice, gomoljnice, kapusnice, stročnice, trajnice) in okrasnih rastlin (eno in dvoletnice – rezano cvetje, lončnice, trajnice);
Spravilo pridelkov (ročno, mehanizirano, pripomočki za spravilo), skladiščenje in priprava pridelka za trg.
Sadna rastlina, sadna vrsta, sorta, klon. Pregled sadnih vrst in njihov pomen. Botanična in ostale klasifikacije sadnih rastlin. Zgodovina slovenskega sadjarstva (od antike do danes). Okoljske razmere, ki določajo pridelavo sadnih vrst (tla, klima). Organografija in anatomske posebosti organov sadnih plemen (korenine, rodni les, listi, cvetovi, plodovi). Razvojna obdobja pomembnejših sadnih rastlin. Fenofaze (brstenje, cvetenje, razvoj plodov, zorenje, mirovanje (ektodormanca, endodormanca, ekodormanca)). Osnove diferenciacije rodnih brstov. Opraševalni odnosi pri različnih sadnih rastlinah (samooplodnost, samoneoplodnost, partenokarpija, apomiksis, sterilnosti). Nastanek plodov (jabolčasti, koščičasti, jagodasti in birni plodovi, oreški, soplodja). Osnove razmnoževanja sadnih rastlin (generativno in vegetativno: neposredno in posredno). Ukrepi, ki se vključujejo v odnose rast/rodnost sadnih rastlin (rez, upogibanje, gostota sajenja,...). Najpomembnejše osnovne gojitvene oblike na sejancu in nekaterih vegetativnih podlagah (izboljšana piramida, kotel, ozko vreteno, solaxe). Osnove gnojenja sadnih rastlin (gnojenje do rodnosti, gnojenje v rodnosti). Sistemi sajenja (enovrstni in večvrstni).
Vloga kmetijske tehnike pri pridelavi hrane in kultiviranosti krajine skozi čas.
Specifične biotehnične lastnosti kmetijskih materialov (pridelkov iz poljedelstva in hortikulture), kovinskih in nekovinskih materialov, pogonskih goriv in maziv, ki se uporabljajo v kmetijski tehniki. Pomen hidravličnih strojev in naprav ter njihovo razvrščanje in kategoriziranje pri kmetijskih strojih.
Razvojne tendence obnovljivih izvorov energij v kmetijstvu. Zaporedje uporabe pogonskih strojev kot pretvornikov kemične v mehansko energijo in njihov pomen v kmetijstvu.
Tehnične zakonitosti s pripadajočimi sklopi in elementi pri konvencionalnem in konzervacijskem načinu obdelave tal.
Naprave, ki so vključene v predsetveno pripravo tal in naprave za vnos semen in sadilnega materiala. Sklopi naprav za mehansko nego, aplikacijo gnojil in kemično zaščito rastlin. Združbe strojev in tehnični sistemi pri spravilu okopavin in žit.
Specifične vsebine iz kmetijske tehnike uporabljene v živinoreji (hlevska in dvoriščna tehnika), s poudarkom na sonaravni reji živali in kmetovanju po načelu trajnosti.
Zgodovinski razvoj in pomen žlahtnjenja rastlin v kmetijstvu. Viri genske raznolikosti in genske banke
Osnove kvantitativnega dedovanja in aplikacije. Pojem kultivarja in zakonska regulativa. Osnovne metode žlahtnjenja rastlin: postopki križanj, masovna selekcija, povratna križanja. Metode žlahtnjenje samoprašnic, pomen inbridinga. Metode žlahtnjenje tujeprašnic, pomen in razlage heteroze. Metode žlahtnjenje vegetativno množenih rastlin in izraba apomikse. Načini pridobivanja hibridov- inkompatibilnost, GMS, CMS. Uporaba induciranih mutacij. Medvrstna križanja. Poliploidija v žlahtnjenju rastlin. Ciljno usmerjeno žlahtnjenje: žlahtnjenje na odpornost proti boleznim in škodljivcem, za zmanjšanje abiotskih stresov, žlahtnjenje za zvišano kakovost. Sodobni pristopi k žlahtnjenju: pridobivanje inbridiranih linij s postopki haploidov, medvrstna križanja s pomočjo in vitro vzgoje embrijev in fuzije protoplastov, in vitro izzvane mutacije. Uspehi žlahtnjenja rastlin v Sloveniji in svetu.
Opredelitev ključnih elementov rajonizacije vinogradništva - coniranje Evrope in pomen terroir - svetovna statistika grozdja in vina - vinorodne posebnosti evropskih, ameriških, afriških, azijskih držav - pomen in izvedba obnove vinograda v praksi - načini ureditve vinograda - sajenje vinske trte, ureditev gojitvene oblike - organografija vinske trte - ekologija in fenologija vinske trte - sortna agro-ampelotehnika - nega tal, zelena rez, pomen listne stene, fiziološki principi rezi - dinamika zorenja grozdja - razvoj in zorenje jagode, biokemija, parametri kemijske kakovosti - organizacija in izvedba trgatve - opredelitev tehnološke zrelosti, pomen stilizacije vina - osnove predelave grozdja in pridelave vina - osnove pokušenja vina.
Osnovni statistični pojmi: populacija in vzorec, opisne in številske spremenljivke, merska lestvica.
Zbiranje primarnih podatkov: poskus, opazovanje. Neslučajna in slučajna izbira enot.
Analiza ene spremenljivke.
Kvantili. Okvir z ročaji. Srednje vrednosti. Mere variabilnosti.
Uporaba verjetnostnega računa v statistiki.
Normalna porazdelitev. Porazdelitev vzorčnih aritmetičnih sredin. Studentova porazdelitev.
Statistično sklepanje.
Interval zaupanja: pomen, izračun velikosti vzorca. Koncept preverjanja statističnih domnev: ničelna
in alternativna domneva, postopek. Statistični in vsebinski sklep, pomen napake I. in II. vrste. Pvrednost.
Primeri: t-preizkus za povprečje v enem vzorcu, t-preizkus za povprečji za dva
neodvisna/odvisna vzorca.
Analiza odvisnosti in soodvisnosti pri dveh spremenljivkah.
Enostavna linearna regresija: izračun in pomen ocen, koeficient determinacije, napovedovanje.
Koeficient linearne korelacije: predpostavke in uporaba.
Rastlinska pridelava kot osnova za rabo kmetijskega prostora za zadovoljevanje človekovih potreb v sozvočju s trajnostnim konceptom rabe zemljišč.
Tla kot rastišče za kmetijske rastline: obdelava in nega tal v kompleksu lastnosti tal. Gospodarjenje s humusom in hranili.
Razdelitev poljščin v skupine po agronomskih kriterijih (žita, oljnice, zrnate stročnice, gomoljnice in korenovke, njivske krmne rastline, posebne poljščine, dosevki). Njihove zahteve glede časa setve spravila. Sistemi vrstenja poljščin. Njivska raba, traviščna raba, travno poljni sistem, njivski kolobar, premenjalni kolobar. Sistemi gospodarjenja glede na rabo tal: konvencionalna obdelava, konzervirajoča obdelava, minimalna obdelava v kolobarju. Poljsko vrtnarski kolobar. Kritično ovrednotenje različnih sistemov pridelovanja poljščin in vrtnin v kolobarju in monokulturi.
Definicije, razdelitev plevelov glede na način razmnoževanja, združbe s kulturnimi rastlinami. Prag gospodarske škode.
Trajnostno poljedelstvo. Konvencionalno kmetijstvo v EU in drugod v svetu; integrirano kmetijstvo; ekološke oblike kmetovanja.
Monografska predstavitev pridelovanja poljščin v okviru agronomskih skupin.
Rajonizacija rastlin: izbira tal, zahteve glede podnebnih razmer, priprava setvišča, setev, nega, spravilo, skladiščenje. Izbira tehnike za pridelovanje glede na dispozicijo terena in velikost poljin.
Rastlina in voda: fizikalno-kemijske lastnosti vode, pomen vode v fizioloških procesih v rastlini. Voda in rastlinska celica, vodni potencial. Sprejem vode v rastlino, prevajanje vode, transpiracija, regulacija transpiracije.
Osnove mineralne prehrane rastlin: makro- in mikroelementi, funkcijska razdelitev mineralnih hranil, osnove sprejema, transporta in asimilacije mineralnih hranil. Funkcije hranil v procesih v rastlinskem svetu, pomanjkanje hranil – znaki pomanjkanja in fiziološke osnove za pojav simptomov.
Metabolizem ogljika: zgradba fotosinteznega aparata, svetlobne reakcije fotosinteze, ogljikove reakcije fotosinteze, nastanek fotoasimilatov in njihova usoda. Sinteza asmilacijskega škroba in saharoze. Transport asimilatov, razlaga koncepta vir:ponor. Fotorespiracija. Respiracija. Posebnosti respiracije pri rastlinah.
Rast in razvoj: rast, diferenciacija in razvoj. Celična rast. Kontrola rasti in razvoja. Razvoj semena, nadzemnega dela, korenin. Cvetenje in razvoj ploda. Rastlinski rastni hormoni in regulacija rasti in razvoja. Oris regulatorne vloge, mehanizmov delovanja avksinov, citokininov, giberelinov, abscizinske kisline in etilena. Svetloba in temperatura ter rast in razvoj: fotomorfogeneza, fitokrom, fotoperiodizem.
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetics