Uvod v botaniko: rastline so živa bitja, skupne lastnosti rastlin.

Morfologija: Notranja in zunanja zgradba rastlin na ravni celic, tkiv in organov, s poudarkom na kmetijskih rastlinah. Rastlinska celica: snovna zgradba, protoplast, citoplazma, membrane, celični organeli, plastidi, mitohondriji, vakuola, celična stena, celično jedro, mitoza, mejoza. Rastlinska tkiva: tvorna tkiva, trajna tkiva (osnovna, krovna, absorbcijska, žlezna, oporna, prevodna tkiva). Rastlinski organi: steblo: zunanja zgradba stebla, brsti, rast in razraščanje, notranja zgradba stebla (primarna in sekundarna zgradba stebla, primarna in sekundarna debelitev stebla, sekundarna debelitev založnih organov; list: nastanek, rast, notranja zgradba listov, vrste listov; korenina: nastanek, rast in razraščanje, primarna in sekundarna zgradba korenine, mikoriza in simbioza z bakterijami; Metamorfoze organov kmetijskih rastlin s poudarkom na založnih organih.

Življenjska doba rastlin. Življenjske oblike rastlin.

Razmnoževanje rastlin: nespolno in spolno razmnoževanje. Metageneza. Razvoj, vrste in zgradba cvetov, plodov, semen. Kalitev.

Sistematika: Osnove rastlinske sistematike s poudarkom na nomenklaturi in taksonomiji kmetijskih rastlin, nomenklaturni kodeksi, vrsta in sorta. Pregled za kmetijstvo pomembnih skupin  kritosemenk. 

Krmna vrednost rastlin v odvisnosti od zgradbe rastlin.

Uvod v geodezijo, koordinatni sistemi, horizontalna izmera, višinomerstvo, izmera terena, elementarne operacije in zakoličbe, načrti in karte v Sloveniji, evidenca nepremičnin v Sloveniji, katastrska klasifikacija. Praktični vidik prostorsko ureditvenih operacij v Sloveniji. Potrebe po prostorsko ureditvenih operacijah.
Fizikalne lastnosti vode, kapilarnost. Tla kot trifazni sistem, vsebnost in energetsko stanje vode v tleh, meritev količine tenzije vode v tleh, vodne karakteristike in desorbcijske krivulje tal.
Dinamika vode v tleh. Koeficient hidravlične prevodnosti - laboratorijske meritve, terenske meritve. Praktični vidik hidromelioracij v ožjem smislu v Sloveniji (uravnavanje vodnega režima tal). Možnosti, ki jih hidromelioracije nudijo za izboljšanje kmetijskih zemljišč.
Osnove mehanike tal: koncept upornosti tal, gaženje, konsolidacija, gaženje tal v odvisnosti od talne vlage.
Pregled najpomembnejših odkritij v mikrobiologiji.
Primerjava morfoloških in fizioloških značilnosti pomembnih skupin mikrorganizmov (bakterije, arheje, virusi, mikoplazme, alge, glive, praživali).
Načini prehranjevanja mikroorganizmov (fototrofija, kemolitotrofija, aerobno in anaerobno dihanje, fermentacija, metanogeneza, metilotrofija).
Rast in kontrola rasti mikroorganizmov.
Osnove mikrobne ekologije (interakcije med mikrobi in interakcije med mikrobi in višjimi organizmi).
Vloga mikroorganizmov pri biogeokemijskem kroženju energije in snovi (kroženje ogljika, dušika, žvepla, fosforja in železa).
Osnove mikrobne biotehnologije za agronomske potrebe (biokontrola, bioremediacija, kompostiranje, procesiranje krme in hrane, tehnologija inokulacije z bakterijami in glivami).
Temeljna ekonomska načelav in ravni raziskovanja ekonomskih pojavov, problemi ekonomske učinkovitosti, družbene sprejemljivosti in trajnostne usmeritve gospodarjenja.
Prvine in subjekti gospodarjenja. Produkcijska funkcija. Zakon redkosti: problemi alokacije prvin pridelovanja; oportunitetni stroški. Absolutne in primerjalne prednosti.
Neoklasična ekonomska teorije trga (ponudba, povpraševanje, tržno ravnovesje). Koeficienti elastičnosti in njihova uporaba. Kmetijski trg in kmetijski problem. Tržno ravnotežje in načini njegovega spreminjanja; velikost in struktura trga; trg monopolistične konkurence.
Določanje, odkrivanje in postavljanje cene; tipične oblike dinamike kmetijskih cen (kratkoročna, sezonska in ciklična nihanja, dolgoročno zniževanje cen kmetijskih pridelkov); prilagajanje pridelovalca razmeram na trgu.
Tržna napaka. Tipi eksternalij; gospodarjenje z eksternalijami in vloga države; značilnosti javnih dobrin in vloga države. Zasebni in družbeni ekonomski optimum; ekonomska načela upravljanja z eksternalijami. Teorija večnamenskega kmetijstva. Osnovni pojmi ekonomike naravnih virov.
Država kot regulatorni mehanizem (položaj države v gospodarskih in socialnih razmerjih; makroekonomski cilji; načela državnega poseganja v uravnavanje gospodarstva; davčna in denarna politika; javne finance).
Uvod v informatiko in dokumentacijo. Značilnosti, struktura in tipi znanstvenih, strokovnih oz. tehnoloških informacijskih virov na področju agronomije. Tipologija in formati dokumentov (znanstveni, pregledni, strokovni članki, referati, monografije, odprti spletni viri ipd.). Klasifikacije in predmetne oznake s področja agronomije. Strokovni geslovniki in terminologija. Izbrane bibliografske, citatne zbirke in informacijski sistemi na področju agronomije. Značilnosti in struktura podatkovnih zbirk ter namenskih iskalnih programov (npr. CAB Abstracts/Ovid, Scopus, Web of Science). Iskalna sintaksa, iskalni operatorji ter specifika bibliografskih polj v zbirkah. Polna besedila s področja agronomije in elektronski časopisi. Domača dostopnost biotehniških informacij prek vzajemnega elektronskega kataloga. Obisk pomembnejših domačih informacijskih centrov. Internet in iskalni stroji. Značilnosti spletnega iskanja. Specifika kontroliranega in prostega besednjaka. Zasnova seminarske naloge: informativni naslov, ustrezne strokovne ključne besede, izvleček, struktura posameznih poglavij, preglednice, slike, pravilno navajanje virov, pagina viva ...)
Osnovne definicije in zgodovinski pregled razvoja vede. Osnove geologije, naravni procesi, ki povezujejo geologijo, pedologijo, agronomijo in varstvo okolja. Prepoznavanje tipičnih kamnin in njihove sestave, preperevanje kamnin, nastanek mineralnega dela tal. Osnovni geološki procesi in preoblikovanje površja ter človekovi vplivi.
Tla kot trifazni sistem z vertikalno in horizontalno variabilnostjo; morfološko-fizikalne lastnosti tal: barva, tekstura, struktura, gostota in poroznost, konsistenca, novotvorbe; talni koloidi, sorpcijske lastnosti; lastnosti talne raztopine: puferna sposobnost, pH, elektroprevodnost, redoks potencial; kroženje snovi in energije; talni organizmi: raznovrstnost, sistematika pomen; viri in vrste organskih ostankov, procesi razgradnje, nastanek, pomen humusa; biogeokemično kroženje elementov; kroženje vode, vodne lastnosti tal; zrak v tleh; toplotne lastnosti tal; fizikalno kemijski procesi: interakcije med tekočo, trdno in plinasto fazo tal.
Tlotvorni procesi, nastanek, razvoj, zgradba tal; prepoznavanje in označevanje diagnostičnih horizontov, klasifikacija tal, principi pedološkega kartiranja, talni informacijski sistem, osnove ocenjevanja rodovitnosti, pridelovalnega potenciala in vrednotenja tal, vpliv človekovih aktivnosti na kakovost tal.
Atmosfera. Sestava zraka. Zračni tlak, T zraka in tal: dnevni, letni hodi, gradienti v prizemni plasti in biosferi. Standardna atmosfera. Meteorološka merjenja. Daljinsko zaznavanje vremena.
Vodni cikel. Pojmi za izražanje vlage v zraku. Meritve zračne vlažnosti. Vodni ciklus. Oblaki in megla. Padavine, teorije nastanka, vrste, količine. Efektivne padavine. Vodna bilance kmetijskih tal. Definicije suše. Nalivi in poplave. Obramba pred točo. Snežna odeja.
Prenosi energije in snovi v atmosferi. Sevanje sonca, tal in atmosfere. Konduktivni prenos toplote v tleh v tleh. Turbulenca. Statična stabilnost atmosfere. Energijska bilanca tal in Zemlje. Nastanek ozonskih lukenj. UV sevanje in UV indeks.
Vremenske napovedi. Zračne mase, fronte, cikloni, anticikloni. Sekundarni cikloni. Spošni in lokalni vetrovi. Kratkoročne, sezonske vremenske napovedi. Vremenski tipi. Splošna cirkulacija atmosfere.
Aplikativna agrometeorologija. Napoved slane ter minimalnih temperature. Posegi v vremenska dogajanja. Vetrovne ovire, obramba pred pozebo. Fenologija: opazovanja, obdelava, fenološki modeli. Temperaturne vsote, termalni čas. Steklenjaki in plastenjaki (fizikalne razlike). Prognoza rastlinskih bolezni in trajanja omočenosti lista.
Osnove mikrometeorologije. Sevanje v rastlinski odeji. Optične lastnosti listov. Gostota in indeks listne površine. Koefcienti slabitve sevanja. Vetrovni profil v rastlinski odeji. Difuzija CO2.
Zgradba snovi: struktura atomov, periodni sistem, ioni, molekule, kemijske spojine in formule.
Kemijska vez: tipi vezi, simetrija, polarnost.
Kemijske reakcije: toplota pri kemijskih reakcijah, kemijsko ravnotežje, hitrost kemijske reakcije.
Medmolekulske vezi: agregatna stanja, fazni diagrami, vodikova vez, plinski zakon.
Raztopine: koncentracije, tvorba raztopin, topnost, koligativne lastnosti raztopin.
Kisline in baze: disociacija vode, močne in šibke kisline ter baze, pufri.
Elektrokemija: redukcijsko oksidacijske reakcije, elektrokemijska napetostna vrsta.
Interakcija elektromagnetnega valovanja s snovjo: Beer-Lambertov zakon.
Radioaktivnot; vrste sevanja, razpolovna doba.
Enostavne organske molekule: struktura, lastnosti, uporaba, funkcionalne skupine, izomerija.
Reakcije organskih spojin: adicije, substitucije, kondenzacije, oksidacije in redukcije, polimerizacije.
Oglikovi hidrati: struktura, fizikalno kemijske lastnosti, reaktivnost, funkcija v organizmu.
Aminokisline in proteini: nivoji strukturne organiziranosti, fizikalno kemijske lastnosti, funkcija v organizmu.
Lipidi: struktura, fizikalno kemijske lastnosti, funkcija v organizmu, biološke membrane.
Nukleinske kisline: zgradba, funkcija v organizmu.
Izražanje proteinov: podvojevanje DNA, prepisovanje, prevajanje, biosinteza proteinov.
Encimi: zgradba encimov, kataliza, klasifikacija encimov, regulacija encimske aktivnost.i
Uvod v metabolizem: primer razgradnje glukoze v aerobnih razmerah.
Številske množice. Linearne, kvadratne, eksponentne in logaritemske enačbe. Zaporedja, limite. Osnovni pojmi o vrstah. Gospodarski računi (delitveni in zmesni račun, obrestni, rente, zakon naravne rasti.Funkcije ene spremenljivke in odražanje njihovih lastnosti na grafu. Funkcija ponudbe in povpraševanja. Diferencialni račun. Globalni in lokalni ekstremi. Elastičnost. Realne funkcije dveh spremenljivk. Parcialni odvodi. Ekstremi funkcij dveh spremenljivk. Metoda najmanjših kvadratov
Definicija matrike in računske operacije z njimi. Rang matrike. Sistemi linearnih enačb. Formulacija linearnega programa in grafično reševanje proizvodnih, mešalni in transportnih problemov. Računalniški programi za reševanje sistemov linearnih enačb in linearnih programov
Pojem verjetnosti. Verjetnost sestavljenih dogodkov. Pogojna verjetnost. Bernoullijevo zaporedje neodvisnih poskusov. Diskretno porazdeljene slučajne spremenljivke. Normalna porazdelitev
Pojem odločanja. Pravila za odločanje v negotovosti in v pogojih s tveganjem. Definiranje problema mrežnega plana. Grafično iskanje kritične poti. Uporaba računalniškega programa.