Spoznavanje osnovnih elementov krajine, kot so trate (javne zelene površine, golf igrišča), vrtovi (hišni vrtovi, pridobitni vrtovi, reprezentatnčni vrtovi), krajinski parki, pokopališča. Načrtovanje in načini izgradnje teh elementov. V ta okvir sodijo osnovne tehnike v krajinski gradnji: zemeljska dela, vrste gradnje, oprema primerna za krajinsko gradnjo, vegetacijsko tehnična dela. Pomen posameznih rastlinskih oblik pri oblikovanju prostora. Vloga dreves pri oblikovanju krajine: drevesa za aleje, drevesa kot skupinski elementi, drevesa kot mejni elementi, drevesa kot robni elementi. Načini povezovanja grmovnic in dreves pri oblikovanju krajine. Načini ozelenjevanja zidov, fasad. Izbor ustreznih rastlin za takšne posebne zasaditve. Načini vzdrževanja poameznih elementov krajine.
Obravnava gospodarsko pomembnejših škodljivih organizmov po vrstah gostiteljskih rastlin in njihovih organih (korenine, steblo (deblo), listi, cvetovi, plodovi, seme) na pečkarjih - jablana, hruška; koščičarjih -breskev, marelica, sliva, češnja, višnja; lupinarjih - lešnik, oreh; jagodičevju - jagoda, ribez, malina, bezeg; mediteranskih rastlinah - oljka, smokva, agrumi, kivi, kaki; vinska trta, kapusnice plodovke, bučnice solatnice stročnice, lukovke, korenovke, dišavnice, gobe, okrasne enoletnice in trajnice. Opisi invazivnih škodljivih organizmov, njihova bionomija, poškodbe in posledična škoda, ki jih organizmi povzročajo na gostiteljih s poudarkom na okolju prijaznih načinih zatiranja. Metode neposrednega in modelnega napovedovanja (prognoza) gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov (peronospora vinske trte, jablanov škrlup, jabolčni zavijač, talni škodljivci...).
Definicija predmeta 'okrasne rastline' z vidika enoletnic, dvoletnic, trajnic in lesnatih rastlin. Spoznavanje pomembnejših vrst enoletnic, dvoletnic, trajnic ter lesnatih rastlin, ki se gojijo zaradi okrasne vrednosti. Opredelitev pojmov lončnice, rezano cvetje. Problematika količine in kakovosti vode pri proizvodnji okrasnih rastlin. Povezanost načina rasti rastlin s svetlobo (fotomorfogeneza). Prikaz vpliva posameznih barv svetlobe na način rasti rastlin. Definicija kratkodnevnosti in dolgodnevnosti pri rastlinah ter praktične posledice teh zakonitosti: načini osvetljevanja in zatemnjevanja, dolžina osvetlitve oz. zatemnitve. Razvoj cvetov pri okrasnih rastlinah, s posebnim poudarkom na razvoju cvetov pri fotoperiodnih rastlinah. Povezanost temperature z gojenjem okrasnih rastlin: definicija in praktični aspekti posameznih s temperaturo povezanih procesov, npr. vernalizacija in siljenje. Pomen posameznih temperaturnih mer, npr. srednje dnevne tempearture, DIFF vrednosti za vegetativno rast rastlin. Razmnoževanje okrasnih rastlin s sporami oz. s semenom (generativno razmnoževanje). Metode vegetativnega razmnoževanja pri okrasnih rastlinah. Analiza razlik v razmnoževanju med zelnatimi in lesnatimi rastlinami. Tehnološki pristopi pri gojenju posameznih skupin okrasnih rastlin: enoletnic oz. dvoletnic, trajnic, čebulnic in gomoljnic. Posamezni načini razmnoževanja omenjenih skupin rastlin. Prikaz razlik pri posameznih skupinah okrasnih rastlin z ozirom na obliko končnega proizvoda: rezano cvetje, lončnice, rastline s koreninsko grudo.
Pomen drevesničarstva v povezavi s sadjarstvom (matične rastline, zaščitene sorte, klubske sorte). Pomen podlage za rast in razvoj cepljenega drevesa. Pregled najbolj uporabljenih podlag pri različnih sadnih vrstah. Generativno in vegetativno razmnoževanje sadnih podlag. Metode vegetativnega razmnoževanja sadnih vrst na lastnih koreninah. Matični nasadi podlag in cepičev. Zakonska regulativa za matične rastline (proizvodnja podlag in cepičev). Pregled načinov vegetativnega razmnoževanja sadnih rastlin: razmnoževanje s potaknjenci, vlačenice, cepljenje. Skladnost cepič-podlaga. Gojenje sadik po cepljenju, gojenje različnih tipov sadik. Kakovostne norme in zdravstveno stanje pri proizvodnji sadik. Zakonska regulativa na področju prometa s sadikami.

Proizvodnja trsnih cepljenk. Poznavanje in tehnološka uporabnost posameznih vrst in hibridov podlag trt. Postavitev in tehnologija matičnjakov podlag in trsnice (vložišča), rezanje in skladiščenje cepičev in ključev podlag, različni načini cepljenja, uporaba parafina, folije in kartonažne tehnike. Kakovost proizvedene cepljenke. Zakonski predpisi v trsničarstvu pri pridelavi cepljenk.
Obravnava gospodarsko pomembnejših škodljivih organizmov po vrstah gostiteljskih rastlin in njihovih organih (korenine, steblo (deblo), listi, cvetovi, plodovi, seme) na pečkarjih - jablana, hruška; koščičarjih -breskev, marelica, sliva, češnja, višnja; lupinarjih - lešnik, oreh; jagodičevju - jagoda, ribez, malina, bezeg; mediteranskih rastlinah - oljka, smokva, agrumi, kivi, kaki; vinska trta, kapusnice plodovke, bučnice solatnice stročnice, lukovke, korenovke, dišavnice, gobe, okrasne enoletnice in trajnice. Opisi invazivnih škodljivih organizmov, njihova bionomija, poškodbe in posledična škoda, ki jih organizmi povzročajo na gostiteljih s poudarkom na okolju prijaznih načinih zatiranja. Metode neposrednega in modelnega napovedovanja (prognoza) gospodarsko pomembnih škodljivih organizmov (peronospora vinske trte, jablanov škrlup, jabolčni zavijač, talni škodljivci...).
Kmetovanje brez uporabe sintetičnih mineralnih gnojil, sintetičnih fitofarmacevtskih sredstev, antibiotikov in drugih sredstev prepovedanih s pravilnikom ekološke rastlinske pridelave in reje domačih živali. Razvoj in organiziranost ekološkega/biološkega/organskega kmetovanja v svetu, EU in pri nas. Kataloga dovoljenih sredstev za nego in varstvo rastlin, postopkov nadzora ekoloških kmetij in proizvodov ter metod za ugotavljanje notranje kakovosti ekoloških proizvodov. Smer in možnosti razvoja ekološkega kmetijstva v prihodnosti.
Morfološke in fiziološke lastnosti vrst in sort, ustreznih za ekološko kmetijstvo, posebnosti ekološke pridelave semena in sadik, sestava ekološkega kolobarja s poudarkom na pozitivnem vplivu stročnic na rodovitnost tal, na zdrav in dovolj velik pridelek, sestava gnojilnega načrta na temelju identifikacije lastnosti tal in procesov v tleh (humifikacija, mineralizacija), načini ekološke obdelave tal ter agrotehnični postopki setve, oskrbe in spravila.
Ohranjanje ravnotežja pri kroženju snovi in energije na kmetiji, uporaba koristnih povezav med vrstami in sortami rastlin ter živalmi na kmetiji.
Izdelava biotskih pripravkov za nego komposta in za varstvo rastlin, ogled kolekcije poljščin v čistih in mešanih posevkih na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete.
Pomeni reje goved znotraj živinoreje in kmetijstva kot celote.
Biološke značilnosti različnih kategorij posameznih pasem goved.
Proizvodne in druge gospodarsko pomembne lastnosti pasem in genotipov.
Prednosti in vzroki za odločitev o reji čistopasemskih živali in križancev.
Zmogljivost prireje pasem in genotipov pri različni intenzivnosti proizvodnje.
Vplivi na reprodukcijo kot proizvodno lastnost in vodenje reprodukcije.
Postopki z živalmi za nudenje prve pomoči in zootehniška opravila.
Uradni postopki za identifikacijo, registracijo in premike živali.
Načini vzreje telet za različne namene.
Tehnologije vzreje plemenskih telic za različne proizvodne namene.
Tehnologije prireje kakovostnega govejega mesa in ravnanje z živalmi pred zakolom.
Tehnologije prireje kakovostnega mleka.
Postopki in odločitve z vidika zootehniške zakonodaje (dokumentacija, pravice, dolžnosti).
Poznavanje in uporaba zootehniške dokumentacije ter postopki izboljševanja in spremljanja proizvodnih in sekundarnih lastnosti črede.
Pomen krme in prehrane živali. Analize krme. Sestavine krme. Posamezne hranljive snovi - ogljikovi hidrati, maščobe, beljakovine. Značilnosti, prisotnost v rastlinah in živalih. Prebava. Prebavila, značilnosti pri posameznih vrstah domačih živali. Prebava in absorpcija posameznih HS. Posebnosti pri prežvekovalcih, perutnini. Prebavljivost HS. Prava in navidezna prebavljivost. Vplivi na prebavljivost. Presnova HS. Presnova posameznih HS. Posebnosti pri posameznih živalskih vrstah. Bilanca HS. Bilanca ogljika, dušika, energije. Energijska vrednost krme in krmil. Sistemi ocenjevanja za posamezne živalske vrste. Hranilna vrednost in kakovost beljakovin. Sistemi ocenjevanje kakovosti beljakovin. Posebnosti pri prežvekovalcih. Potrebe živali. Normativi. Druge HS. Voda. Vitamini. Rudninske snovi. Druge učinkovine. Konzumacijska sposobnost živali. Vplivi, kontrola, izračun zauživanja krme. Krmila in konzerviranje krme. Voluminozna krma. Značilnosti zelene krme, mrve, silaže. Postopki konzerviranje (sušenja, siliranja). Ocena mrve in silaž. Organoleptična ocena po ključih in ocena silaže na podlagi rezultatov kemičnih analiz. Močna krma. Posamezna krmila (energijska, beljakovinska, rudninska), sestavljene krmne mešanice in njihove prehranske značilnosti, predstavitev po pravilniku, deklaracije. Antinutritivne snovi. Prehrana prežvekovalcev. Izračunavanje praktičnih obrokov in receptur za krmne mešanice za posamezne kategorije. Bilanca krme za kmetijo. Prehrana krav. Vplivi na količino in sestavo mleka. Prehrana in plodnost krav. Krmljenje presušenih, brejih krav, krav v laktaciji. Normativi. Vodenje prehrane krav na kmetiji. Model vodenja in izračuni. Praktična prehrana telet. Praktična prehrana pitancev. Praktična prehrana drobnice (ovce, koze). Prehrana prašičev. Zakonitosti prebave in presnove. Krmljenje in normativi. Izračunavanje obrokov in receptur za krmne mešanice za posamezne kategorije. Praktična prehrana plemenskih svinj, pujskov in tekačev. Praktična prehrana pitancev. Prehrana perutnine. Zakonitosti prebave in presnove. Izračunavanje obrokov in receptur za krmne mešanice za posamezne kategorije. Krmljenje in normativi. Paktična prehrana nesnic in pitancev.
Obisk kmetije in izračun obrokov po modelu vodenja prehrane krav.
Uvod. Gospodarski pomen zdravstvenega varstva rastlin, izgube v pridelkih in njihovi kakovosti zaradi škodljivih organizmov. Predstavitev skupin povzročiteljev rastlinskih bolezni (glive, bakterije, virusi in drugi), škodljivcev (žuželke, pršice, ogorčice in drugi) in fiziopatij ter njihova škodljivost za gojene rastline. Prognoza v varstvu rastlin. Registrirana/dovoljena FFS. Izdelava škropilnega načrta. Osebna zaščita pri delu. Ravnanje z odpadki FFS. Različni načini varstva rastlin – prednosti in slabosti. Konvencionalno varstvo. Integrirano varstvo (IPM) na prostem (sadovnjaki, vinogradi, njivska pridelava, travinje in pašniki) in v zavarovanih prostorih z zgledi (kumare, paradižnik, paprika, krizanteme, talni škodljivci in drugi). Biotično varstvo. Združljivost FFS s koristnimi organizmi. Svetovanje pri uvajanju biotičnega varstva rastlin in nadzor v praksi. Fitofarmacevtska sredstva (FFS); selektivnost, preventivno in kurativno delovanje, pojav odpornosti na FFS in ukrepi za preprečevanje. Zakonodaja na področju zdravstvenega varstva rastlin, krovni zakoni, pravilniki, uredbe, delovanje in pristojnosti fitosanitarne uprave RS in kmetijskega inšpektorata. EU direktive v varstvu rastlin.
Kmetijstvo v narodnem gospodarstvu; Osnove teorije podjetja; Kmetijska gospodarstva: socio-ekonomska struktura; velikostna struktura, proizvodni tipi; Teorija proizvodnje in teorija stroškov (aplikacija mejnih metod v kmetijstvu); Poslovne evidence (knjigovodstvo na kmetijskih gospodarstvih); Kalkulacije stroškov: kalkulacija polne lastne cene, kalkulacija po metodi pokritja; Računovodstvo in bilanciranje v kmetijstvu (bilance stanja, bilance uspeha, zaključni račun); Pojem investicij; osnovne metode izračuna donosnosti naložb; Davki v kmetijstvu; Ekonomika glavnih faz rastlinske proizvodnje; Ekonomika poljedelske proizvodnje; Ekonomika hortikulture; Ekonomika živinorejske proizvodnje;
Na vajah se bodo slušatelji seznanili s knjigovodskimi in računovodskimi postopki na kmetijskih gospodarstvih, tehnikami vrednotenja kmetijskega premoženja in izračuna amortizacije; pripravo bilance stanja in izkaza uspeha za kmetijo; uporabo teorije proizvodnje: spremenljivi in stalni stroški, pojem produktivnosti, prag pokritja, optimalna kombinacija proizvodnih aktivnosti; kalkulacija stroškov; primeri izračuna donosnosti naložb.