Kmetijski trg. Ponudba (dejavniki, splošni zakon, cenovna elastičnost) kmetijskega pridelka (dejavniki, splošni zakon, cenovna elastičnost) in povpraševanje po njem (dejavniki, splošni zakon in njegove atipične oblike, cenovna, križna cenovna in dohodkovna elastičnost, nakupna odločitev). Velikost, sestava (monopolistična konkurenca) in vrste ter tipi kmetijskega trga (kriteriji opredelitve). Ocena privlačnosti trga.
Orodja kmetijskega trženja. Struktura tržnega spleta in njegovo umeščanje v trženjsko usmerjeno poslovno zasnovo. Tržni pridelek (jedro, obogateni, razviti). Cena (določanje, odkrivanje, postavljanje cene – dejavniki in metode). Tržne poti (dolžina in intenzivnost, opravila, izvajalci, marže). Odnosi z javnostmi (trženjsko komuniciranje, promocijski splet, nastop na sejmu).
Strategije trženja po fazah življenjskega kroga pridelka (uvajanje, rast, zrelost, upadanje). Načrtovanje, izvajanje in nadzorovanje trženja.
Raziskovanje kmetijskega trga in trženja (načrtovanje, izvajanje, poročanje).
Osnovne sestavine okolja: tla kot naravni vir in substrat za rast in razvoj rastlin in drugih organizmov; zrak kot medij za transport snovi in energije potrebnih za razvoj ekosistemov; voda, njene specifičnosti in kroženje v naravi; organizmi, razvrščanje organizmov in njihove zahteve v okolju.
Delovanje ekosistemov, kroženje energije in snovi v njih, tipologija ekosistemov in posebnosti agroekosistemov (umetni ekosistemi in načini njihovega vzdrževanja).
Biodiverziteta, njeno ocenjevanje in njen pomen v ekosistemih; habitatni tipi, njihova identifikacija in razvrščanje, načini kartiranja habitatnih tipov in indikatorske vrste; specifične rastlinske združbe pri različnih načinih kmetijske rabe prostora in njihovo prepoznavanje.
Vrste in načini degradacije okolja: povratna, nepovratna degradacija, točkovno in razpršeno onesnaževanje, biotehniško in nebiotehniško (industrijsko, urbano) onesnaževanje, organske in anorganske nevarne snovi.
Ukrepi za zmanjševanje negativnih vplivov kmetijskih tehnologij ter vrednotenje učinkov vpeljave novih agrotehničnih ukrepov na onesnaževanja okolja.
Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in okoljem v okviru nacionalne in EU zakonodaje.
Uvod v geodezijo, koordinatni sistem in določanje koordinat nove točke, merjenje razdalje in horizontalnih kotov, merjenje višinske razlike, izmera terena, GPS, elementarne operacije in zakoličbe. Načrti in karte v Sloveniji (vrste in naročanje). Funkcije katastra in zemljiške knjige. Klasifikacija zemljišč. Optimalna parcela. Ureditev poti. Planiranje v prostoru in kmetijstvo. Postopki pri medsebojni menjavi, zaokroževanju posesti in zložbi zemljišč. Vloga in pomen ekoloških strukturnih elementov v kmetijski krajini. Agromelioracije.
Problem površinskega odtoka in erozije na kmetijskih zemljiščih. Praktični ukrepi za preprečevanje erozije. Problem poplav na kmetijskih zemljiščih. Praktični ukrepi za preprečevanje poplav in vloga kmetijskega prostora pri preprečevanju poplav. Voda v tleh. Problem prevelike vlažnosti tal in praktični vidiki osuševanja zemljišč. Problem suše in praktični vidiki namakanja.
Zgodovina kmetovanja od prazgodovinskega do sodobnega. Prednosti in pomanjkljivosti sedanje strategije razvoja kmetijstva in njegova multifunkcijska vloga v EU. Lastnosti tal glede na obdelavo in ustreznost za rast poljščin, podnebje (rajonizacija vrst in sort kmetijskih rastlin), semenarstvo (vzgoja in potrjevanje semenskih posevkov in nasadov, metode preverjanja semenske vrednosti), količino semena in načine setve (povprek, v vrste, uporaba markerja in voznih poti), rast in razvoj gojenih rastlin, plevelna semena in rastline, zgodovino in sestavo njivskih in premenjalnih kolobarjev. Osnove pridelovanja poljščin in osnove travništva glede na večnamenskost pridelave (hrana, krma, surovine, krajinski videz, šport idr.) in na povezave med tlemi, podnebjem, kmetijskimi rastlinami, domačimi živalmi in kmetovalci, ki s temi viri upravljajo. Načini uporabe rastlinskih in živalskih odpadkov, ki so temelj za ohranjanje trajne rodovitnosti tal, vzdrževanje biotske in okoljske pestrosti. Agronomska razdelitev, morfologija in postopki pridelave posamezne poljščine: čas in način setve in spravila, izbira tehnike za nego posevka, shranjevanje in biokemična sestavo pridelka. Načela in pomen travinja za pridelovanje krme in za varovanje narave s primeri gojenja travne ruše na trajnih travnikih, na njivah, v sadovnjakih in v vinogradih ter gojenje trate glede na podnebne, talne in tehnološke dejavnike rasti. Alternativna raba travne ruše v energetske namene in kompostiranje travnega zelinja.
Seznanitev s pojmi hortikultura, sadjarstvo, vrtnarstvo, vinogradništvo, kratko zgodovino in sedanje stanje.
Delitev sadnih rastlin na pečkarje, koščičarje, lupinarje, jagodičje in južno sadje, botanična klasifikacija hortikulturnih rastlin, pomen vrst, sort, rajonizacije in kolobarjenja.
Organi sadnih rastlin, letni in življenjski cikel sadnih rastlin, nastanek cvetnih brstov, cvetenje, redčenje plodov, rast in razvoj plodov, procesi zorenja in čas zrelosti sadnih rastlin.
Spoznavanje različnih tipov pokritih prostorov (rastlinjaki, tuneli, neposredno prekrivanje), njihova opremljenost (ogrevalne naprave, svetila, namakalni sistemi…) in pomen.
Zahteve in lastnosti posameznin skupin zelenjadnic (solatnice, kapusnice, plodovke…).
Botanična opredelitev vrst rodu Vitis, geografska klasifikacija (Negrulj).
Trsni izbor glede na agrobiotične lastnosti in rajonizacijo sort v Sloveniji.
Obseg in glavne značilnosti vinogradniške pridelave v Sloveniji in v svetu primerjalno.
Definiranje okrasnih rastlin kot sintezo enoletnic, dvoletnic, trajnic in lesnatih rastlin.
Pomen osnovnih rastnih dejavnikov, vode, svetlobe in temperature za uspešno proizvodnjo okrasnih rastlin.
Osnovna problematika razmnoževanja in nadaljnjih tehnoloških pristopov pri gojenju posameznih skupin okrasnih rastlin.
Uvod. Vloga in pomen tal za kmetijsko pridelavo. Nastanek in razvoj tal glede na posamezne tlotvorne dejavnike: matična podlaga, klima, relief, biotski dejavniki, tlotvorni procesi: preperevanje kamnin, transformacije organskih snovi, nastajanje strukture, vzroki obarvanosti in razporeditve talnih horizontov, procesi migracije, oglejevanje in psevdooglejevanje ter procesi povezanimi s kmetijsko dejavnostjo (antropogenizacija). Morfologija talnega profila ter možnost priprave umetnih substratov. Sestavine tal oziroma njihove lastnosti: tekstura, struktura in poroznost, voda v tleh pa s fizikalnega in kemijskega vidika. Povezava trdne, tekoče in plinaste faze, sorptivna in puferska sposobnost ter oksidoredukcijski potencial. Vrste in razporeditev tal v Sloveniji ter shema evolucijske poti. Osnovno poimenovanje tal, ki se uporablja v dokumentih EU. Predstavitev metod določanja talnega pridelovalnega potenciala in vrednotenja tal za nekatere praktične primere.
Zrak v atmosferi in tleh. Meritve meteoroloških spremenljivk in njihova grafična predstavitev. Spreminjanje temperature zraka in zračnega tlaka v prostoru in času. 
Vlaga v zraku. Vrste oblakov in padavin. Vodna bilanca kmetijskih tal: viški in primankljaji vode v tleh. Snežna odeja.  Nevihte. Evapotranspiracija. Suše in poplave v Sloveniji. Indeksi sušnosti.
Sončno sevanje. Sevalni tokovi v atmosferi. Toplotni tok v tleh.  Konvekcija in advekcija. Splošni in lokalni vetrovi. Zračna onesnažila.
Vremenske karte. Kratkoročne in dolgoročne napovedi vremena. Lokalni vremenski tipi. Uporaba svetovnega spleta za pridobivanje vremenskih informacij.
Napoved slane ter minimalnih temperature. Vetrovne ovire, obramba pred pozebo, točo. Fenološka opazovanja in njihova praktična uporaba. Učinek tople grede v steklenjakih in plastenjakih. Vpliv  vremena na rastlinske bolezni in škodljivce. Vremenske ujme.
Botanika in razdelitev botanike. Povezanost botanike in agronomije. Rastline, glive in živali.
Gradbeni elementi rastlin in njihovo delovanje.
Rastlinska celica: važnejši celični organeli (jedro, plastidi, mitohondriji, ribosomi, diktiosomi). Celična stena, plazmalema tonoplast, vakuola. Vsebnost celičnega soka in metaboliti. Plazmoliza, deplazmoliza, turgor in ozmotski pojavi v rastlinskih celicah.
Tkiva pri rastlinah. Pomen in delovanje vrst zarodnih in trajnih tkiv (osnovna tkiva, krovna tkiva, prevajalna, oporna in izločalna tkiva).
Zgradba rastlinskih organov pri praprotnicah in semenkah: korenine, stebla, listi in njihove preobrazbe. Primarna zgradba in sekundarna zgradba stebel in korenin ter tipi sekundarne debelitve stebla. Razrast stebla.
Reproduktivni organi cvetnic oz. semenk.
Definicija cveta in zgradba cvetov pri različnih rastlinskih skupinah. Cvetne formule in cvetni diagrami. Vrste socvetij.
Opraševanje in oploditev pri semenkah. Seme: definicija, vrste semen in njihova kalitev. Zgradba plodov in vrste plodov pri različnih kmetijskih rastlinah.
Načini prehrane rastlin: avtotrofi, hetrotrofi, saprofiti, paraziti in polparaziti, sožitja, karnivore rastline.
Življenjska doba rastlin.
Spolni in nespolni načini razmnoževanja rastlin s povdarkom na vegetativnem razmnoževanju.
Preobrazbe višjih rastlin pod vplivom načina življenja in življenjskega prostora.
Življenjske oblike rastlin.
Sistematika rastlin in pripadajoča nomenklatura. Pomembnejše družine in predstavniki kmetijskih rastlin in njihova uvrstitev v sistem.
Zgradba snovi: struktura atomov, periodni sistem, ioni, molekule, kemijske spojine in formule.
Kemijska vez: tipi vezi, simetrija, polarnost.
Kemijske reakcije: toplota pri kemijskih reakcijah, kemijsko ravnotežje, hitrost kemijske reakcije.
Medmolekulske vezi: agregatna stanja, vodikova vez, plinski zakon.
Raztopine: koncentracije, topnost, koligativne lastnosti raztopin.
Kisline in baze: disociacija vode, močne in šibke kisline ter baze, pufri.
Enostavne organske molekule: struktura, lastnosti, uporaba, funkcionalne skupine, reakcije organskih spojin.
Ogljikovi hidrati: struktura, lastnosti, reaktivnost, funkcija v organizmu.
Aminokisline in proteini: struktura, lastnosti, funkcija v organizmu.
Encimi: zgradba, kataliza, klasifikacija, regulacija aktivnosti.
Lipidi: struktura, lastnosti, funkcija v organizmu, membrane.
Nukleotidi in nukleinske kisline: zgradba, funkcija v organizmu.
Grafični prikaz in lastnosti linearne, kvadratne, ekponentne in logaritemske funkcije. Reševanje kvadratnih, eksponentnih in logaritemskih enačb. Primeri uporabe v kmetijstvu (računalniški program za prikaz funkcijskih odvisnosti).
Lastnosti zaporedij, aritmetično in geometrično zaporedje, geometrična vrsta, število e. Njihova uporaba v poslovni matematiki (navadni obrestni račun, obrestno obrestni račun, renta, zakon naravne rasti).
Pojem matrike, množenje matrik. Sistem linearnih enačb (matrični zapis in reševanje). Pojem linearnega programa in njegovo grafično reševanje. Primeri sistemov enačb in linearnega programa v kmetijstvu in uporaba računalniških programov za njihovo reševanje.
Pojem verjetnosti, osnove odločanja, drevo odločanja, minmax princip in Bayesovo pravilo.
Predstavitev pojmov mrežnega plana, časovna analiza. Uporaba programa MS project za časovno planiranje aktivnosti v kmetijstvu.
Osnovni statistični pojmi in prikazovanje podatkov z uporabo računalniških programov (tabele, grafikoni, statistični koeficienti, indeksi, frekvenčna porazdelitev).
Računanje kvantilov, srednjih vrednosti (aritmetična sredina, mediana, modus) in variance (standardnega odklona). Uporaba računalniških programov za podatke s strokovnega področja.
Korelacija in regresija (razsevni diagram, regresijska premica, korelacijski koeficient, časovna vrsta in linearni trend). Primeri iz strokovne prakse in uporaba programov.